Svar från Vänsterpartiet på mina frågor om arbetsmiljö.

Publicerat i: 01 Allmänt, 03 Svar från politiker @Kinnarps, @KinnarpsAS, @KinnarpsGroup, @KinnarpsInt, AFA, AMV, Aftonbladet, Anders Andersson, Annika STrandhäll, Arbetarskydd, Arbetet, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket, Arbetsplatsolycka, Arbetsskada, Arbetsskador, C, CEO, COO, Centern, Centerpartiet, Corren, Customer Quality Manager, Dagens Arbete, Dålig arbetsmiljö, Ergonomi, Eskilstuna, Ett gott arbetsliv, FP, Facebook, Flickr, Folkbladet, Folkpartiet, Försäkringskassan, Instagram, Jönköpings Posten, KD, Kinnarp, Kinnarp Srl, Kinnarps, Kinnarps AB, Kinnarps AG, Kinnarps AS, Kinnarps Group, Kinnarps Int, Kinnarps Interior, Kinnarps Interiör, Kinnarps Ltd, Kinnarps Plc, Kristdemokraterna, Kvalitet, Kvalitetschef, Landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget Östergötland, Landstingsfullmäktige, Landstingsrevision, Landstingsrevisionen, Landstingsråd, Landstingsstyrelsen, Landstingstyrelsen, Liberalerna, M, MP, Miljöpartiet, Moderaterna, NT, Nya moderaterna, P4 Skaraborg, P4Goteborg, P4Halland, P4Jonkoping, P4Kalmar, P4Kronoberg, P4MorgonJKPG, P4Ostergotland, P4Skaraborg, P4Sormland, P4Stockholm, P4Vast, Per-Arne Andersson, Personskador, Podcast, Polisen, Politik, Politiker, Politikerförakt, Politiska sekreterare, Produktansvar, Produktsäkerhet, Rolf Johansson, S, SD, SVT, SVT Plus, SVT Öst, SVT1, SVT2, Sociala media, Socialdemokraterna, Staffan Lindblad, Sverigedemokraterna, Tomas Ekström, Tumblr, Twitter, Utsatt på jobbet, V, Vänsterpartiet, arbetsmiljö, arbetsskada, arbetsskador, jonas sjöstedt, landsting, landstinget sörmland, landstinget östergötland, media, p4sjuharad, politiker, product, product liability, product safety, Åsa Kullgren, Ökande antal arbetsskador
 
 
Det här är ett mycket ovanligt brevsvar, just att politiker svarar på frågor, som man skickar till dem och det är ännu ovanligare att de svarar på frågor om just arbetsmiljö.
 
Tack för det Vänsterpartiet!
 
Så här ser svaret ut
 
Det är länge sedan vi fick svaret, men det är ändå av intresse att läsa. 

Hej Kenth,

 

Tack för ditt brev.

 

Som du själv skriver så har Jonas Sjöstedt inte möjlighet att besvara brevet själv. Jag besvarar därför brevet i hans ställe, i egenskap av politisk sekreterare med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Jag kan dock meddela dig att Jonas är väl medveten om problematiken kring arbetsskadeförsäkringen, försämringen av sjukförsäkringen och vad det innebär för enskilda individer som drabbas av skador och sjukdom. Det gäller även övriga riksdagsledamöter i Vänsterpartiets riksdagsgrupp.

 

Inledningsvis kan jag bara beklaga den situation som du har hamnat i till följd av din arbetsskada. Det du beskriver ska inte hända i ett modernt välfärdssamhälle. Ändå händer det gång på gång. Det visar att skyddsnätet inte fungerar längre. Någonting måste göras.

 

Jag kan även konstatera att du inte är ensam. Högerregeringens försämring av det förebyggande arbetsmiljöarbetet, sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen har skördat många offer. Många hör av sig till Vänsterpartiet med frågor om vad vi vill göra för att ändra nuvarande system så att det åter ger den trygghet som det är avsett att göra. Vi har tagit del av många berättelser som beskriver det nya Sverige som vuxit fram efter åtta år med Reinfeldt – ett kallt Sverige där människovärdet urholkas.

 

Nu till de konkreta frågor som du ställer i slutet av brevet:

 

1. Varför har ni politiker försämrat villkoren i allmänna försäkringen för arbetsskadade och varför har ni politiker som var emot beslutet inte gjort mer för att återställa ett orättfärdigt beslut?

Vänsterpartiet har inte medverkat till försämringarna i arbetsskadeförsäkringen. När den dåvarande Bildtregeringen genomförde försämringar 1993 motsatte vi oss detta. Vi har även motsatt oss de försämringar som gjorts därefter.

Vi har istället motionerat om att stärka arbetsskadeförsäkringen (se bifogad motion 2012/13:V213). Tyvärr har vi inte fått gehör för detta hos riksdagsmajoriteten. Våra förslag till förbättringar av arbetsskadeförsäkringen har därför inte blivit verklighet.

Frågan om arbetsskadeförsäkringen utreds nu av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU). Jag rekommenderar dig att läsa mer om det pågående utredningsarbetet på PSFU:s hemsida:

http://www.psfu.se/sv/start (Länken fungerar inte)

 

2. Vill du återställa reglerna om sjukförsäkring till hur det var innan 2008?

Ja. 

 

3. Vad gör du och ditt parti för att förbättra arbetsmiljön och då särskilt inom de organisationer som politiker styr (statliga företag, organisationer, föreningar, landsting och kommuner)?

Vänsterpartiet har en mängd förslag för att förbättra arbetsmiljön. En del av våra förslag är generella för hela arbetsmarknaden, andra är riktade specifikt mot offentligt anställdas arbetsmiljö (se bifogad motion 2013/14:V505).

Vad gäller offentligt anställdas arbetsmiljö vill vi tillsätta en utredning som ser över konsekvenserna av sänkt personaltäthet i offentligt finansierade välfärdsverksamheter (hur det påverkar de anställdas arbetsmiljö).

 

4. Tycker du att tillräckligt har gjorts för att reducera antalet arbetsrelaterade skador och sjukdomar? Om inte, vad bör mer göras?

Nej, det har inte gjorts tillräckligt. Här är några av de åtgärder som  behöver vidtas enligt Vänsterpartiet:

Arbetsmiljöverket behöver få mer resurser för att kunna utföra mer kontroller, inspektioner och uppföljning. Företagshälsovård bör erbjudas alla arbetstagare. Arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering bör skärpas. De regionala skyddsombuden bör få mer resurser och ges utökade möjligheter att verka proaktivt och förebyggande.

 

5. Vad var den senaste praktiska handlingen som ni (partiet) infört i någon lag eller förordning som handlar om arbetsmiljö och arbetsskador? Vad fick den handlingen för praktiskt genomslag?

Vänsterpartiet har varit i opposition de senaste åtta åren. Ibland har vi fått gehör för våra frågor på arbetsmiljöområdet. Den senaste frågan rör nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet, vilket riksdagen röstade igenom sommaren 2014.

Den nya regeringen har aviserat att den tänker införa en sådan nollvision i samarbete med arbetsmarknadens parter. Vi kommer, inte minst med tanke på den senaste tidens dödsolyckor på olika arbetsplatser i Sverige, noga bevaka regeringens arbete för att införa en nollvision. Ingen människa ska behöva dö på jobbet.

 

6. Är politiskt styrda organisationer bättre på att hantera arbetsmiljö, m.a.o. reducera arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar, jämfört med privata företag? Om svaret är ja, varför? Om svaret är nej, varför?

Vet ej, har ingen statistik kring detta. Rimligen borde politiskt styrda verksamheter föregå med gott exempel vad gäller arbetsmiljöarbetet. I många fall är nog det privata näringslivet, exempelvis industrin, bättre på att hantera arbetsmiljön. Ofta har det att göra med hur stark den fackliga organisationen är och hur de lokala skyddsombuden agerar. IF Metall är ett föredöme på detta område, andra fackliga organisationer har en del att lära av dem.

 

7. Vad gör ni politiker för att säkerställa att den lagstiftning ni ansvarar för t.ex. Arbetsmiljölagen, verkligen fungerar på det sätt som lagstiftningen avsåg att göra?

Vänsterpartiet i riksdagen bevakar frågan och påtalar de brister som finns. Vi för fram våra förslag i de parlamentariska forum som finns i riksdagen – i motioner, interpellationer, skriftliga frågor, debatter etc. Vi försöker även lyfta viktiga frågor i media.

 

8. Är sanktionerna vid brott mot/brister i arbetsmiljöarbetet tillräckliga? Om nej, vad tänker du på?

Nej. I juni 2013 beslutade riksdagen om stora förändringar av sanktionssystemet i arbetsmiljö- och arbetstidslagarna.  Förändringarna innebär att straffsanktioner i de allra flesta fall ska ersättas med sanktionsavgifter. Högerregeringens motiv var att det är mer effektivt att kräva in en avgift än att gå genom rättsväsendet. Vänsterpartiet anser att vissa arbetsmiljöbrott kan hanteras med sanktionsavgifter (exempelvis brott mot administrativa bestämmelser i AML). När det handlar om människors säkerhet och hälsa anser vi att straffsanktionen borde ha behållits. Vi kommer att verka för att straffsanktionerna återinförs. I ett första steg vill vi se en utvärdering av förändringarna av sanktionssystemet i arbetsmiljö- och arbetstidslagarna.

 

Jag hoppas att du har fått svar på de frågor du hade och att din situation förbättras. Vänsterpartiet kommer att fortsätta driva frågan om en förbättrad arbetsmiljö, arbetsskadeförsäkring och sjukförsäkring.

 

Hälsningar,

 

Johan Dellensjö

Politisk sekreterare

Enheten för ledamotsstöd

Vänsterpartiets riksdagsgrupp

 


 

Mitt svar till Johan Dellensjö

 

Hej!

 
Tack för ett utförligt svar.
 
Ditt svar å partiets vägnar och vad jag läst på annat håll gör mig övertygad om att Vänsterpartiet menar allvar med vad de säger och skriver.
 
Jag är övertygad om att partiet sätter arbetsmiljöfrågor högt på agendan.
 
Dock vill jag betona några saker.
 
Det du skriver om utredningar är bra, men det tar tid, arbetstagare skadas nu, nu i skrivande stund, mycket kan göras direkt och det är t.ex. att i politiskt styrda organisationer så skall man kontrollera verkningsgraden av de arbetsmiljösystem som redan finns. Politiker skall inte nöja sig med en muntliga dragning utan initiera kontroller där man går ner i ett antal tillbud och verkliga skador och analyserar ner på minsta detalj, allt för att övertyga sig om att i den organisation jag ansvarar för, där fungerar arbetsmiljöarbetet. Det här innebär inte att politiker skall ut i verksamheten utan helt enkelt ställa frågor till de som har fått ansvaret sig tilldelat; Varför, varför hela tiden ner till inget svar finns att ge? Då har man nått vägs ände i frågan och man har antingen övertygats om att med fakta så har vi ett fungerande system eller så spräcks myten om vårt förträffliga papperssystem, som inte fungerar i verkligheten. Den andra mycket viktiga punkten som kan genomföras direkt är att statistik om arbetsmiljö (tillbud, skador, sjukdomar mm) skall publiceras månatligen i organisationen och det skall finnas jämförelser både med organisationen själv över tiden, men också med likartade organisationer och det skall vara tydligt med vem som är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna i verksamheten och också övergripande (jag har ännu inte sett något landsting med en politiker som har titeln "landstingsråd med ansvar för arbetsmiljön"). Det finns mycket mer att säga, men jag nöjer mig med detta.
 
Tack än en gång för ert utförliga svar och jag önskar er framgång i ert arbete med dessa mänskliga problem.
 
Med vänlig hälsning,
 
Kenth Lampa genom Margareta Bergqvist-Lampa